Stadgar

Stadgar för

           Waldemarsuddes Vänförening, Prins Eugens och Konstnärernas Vänner 

 • 1. Ändamål.

Waldemarsuddes  Vänförening, Prins Eugens och Konstnärernas Vänner är en ideell förening, vars ändamål är att stödja och främja Waldemarsuddes verksamhet, främst utställningsverksamheten och trädgården. Föreningen ska vidare verka för att stimulera och fördjupa intresset för Prins Eugens Waldemarsudde. 

 • 2. Medel för föreningens verksamhet.

Medel för föreningens verksamhet utgörs av medlemsavgifter samt frivilliga bidrag och donationer.

 • 3. Medlemskap.

Medlemskap kan erhållas av enskilda personer. Medlemskap vinnes genom att erlägga av årsmötet bestämd årsavgift.

 • 4. Beskyddare, årsmöte, och årshögtid.

Föreningens beskyddare ska vara HM Konungen. Föreningens årsmöte  ska hållas  senast i maj . Årshögtid ska hållas i maj/juni varje år. HM Konungen ska kallas till årshögtiden

 • 5. Kallelse.

Kallelse till årsmötet ska utsändas till medlemmarna senast 14 dagar i förväg elektroniskt eller genom brev eller på sätt årsmötet bestämt. I kallelsen till årsmötet ska anges var förvaltningsberättelse och valberedningens förslag finns tillgängliga.

 • 6. Ärenden vid årsmöte.

Vid årsmötet, som leds av föreningens ordförande till dess val förrättats enligt a) nedan, ska följande ärenden behandlas:

 1. a) val av ordförande för årsmötet
 2. b) val av två justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera protokollet
 3. c) fråga om årsmötet behörigen utlysts
 4. d) framläggande av årsberättelsen
 5. e) framläggande av revisionsberättelsen
 6. f) fastställande av resultaträkning och balansräkning
 7. g) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. h) fastställande av antalet styrelseledamöter
 9. i) val av ordförande
 10. j) val av övriga styrelseledamöter
 11. k) val av två revisorer
 12. l) val av två revisorssuppleanter
 13. m) fastställande av medlemsavgifter
 14. n) förslag som framlagts av styrelsen eller som medlem senast 30 dagar före mötet ingivit till styrelsen.
 • 7. Extra möte.

Extra möte utlyses av styrelsen, när styrelsen anser det erforderligt eller när minst 50 medlemmar skriftligen begär det. Vid extra möte, som leds av föreningens ordförande intill dess val förrättats enligt a) nedan, ska följande ärenden behandlas.

 1. a) val av ordförande för mötet
 2. b) val av två justeringsmän att jämte med ordföranden justera protokollet
 3. c) fråga om mötet behörigen utlysts
 4. d) det eller de ärenden som föranlett mötet
 • 8. Beslut

All röstning sker öppet, om ingen medlem begär sluten omröstning. Alla beslut fattas med enkel majoritet utom beslut enligt §§ 14 och 15. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid val skiljer dock lotten.

 • 9. Styrelsen.

Styrelsen ska bestå av  minst 7 och högst 13                              ledamöter bland vilka överintendenten för Waldemarsudde är självskriven ledamot. Ordföranden väljs särskilt av årsmötet för ett år. Övriga ledamöter väljs för två år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare.

 • 10. Styrelsens uppgifter

Det åligger styrelsen

 • att handha ledningen av föreningens verksamhet
 • att verkställa de av årsmötet respektive extra möten fattade besluten
 • att besluta om tecknande av föreningens firma
 • 11. Styrelsens sammanträden och beslutsordning

Styrelsen ska sammanträda minst tre gånger per år på ordförandens kallelse eller när minst tre av styrelsens ledamöter hos ordföranden skriftligen påkallar sammanträde. Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Alla beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

 • 12. Räkenskapsår.

Föreningens räkenskapsår ska vara  1 januari – 31 december.

 • 13. Bokslut.

Bokslut ska föreliga senast den 1 april, då räkenskaperna med tillhörande handlingar och styrelsens förvaltningsberättelse ska överlämnas till revisorerna för granskning.

 • 14. Stadgeändring.

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av ordinarie årsmöte. För stadgeändring erfordras minst 2/3 av antalet röster. Förslag till stadgeändring ska anges i kallelse till mötet.

 • 15. Beslut om föreningens upphörande.

Beslut om upplösning av föreningen fattas med minst 2/3 majoritet av samtliga angivna röster vid två på varandra följande årsmöten