Information från årsmötet 2017

Bästa Konstnärsvänner!

Nedanstående information lämnades på Föreningen Konstnärernas Vänners årsmöte onsdagen den 19 april 2017.

Carl-Gustaf Petersén                                    Louise Lyberg
ordförande                                                     vice ordförande

Prins Eugens Waldemarsudde

Prins Eugen bildade, i enlighet med sitt testamente av den 17 juni 1947, en stiftelse med en styrelse för omhändertagandet av sin donation till svenska staten. Donationen bestod av byggnaderna, mark- och parkanläggningarna, konstsamlingarna och inventarierna vid Waldemarsudde. Stockholms stad blev enligt Prins Eugen statens förlängda arm och gav visst bidrag till Waldemarsudde. 1995 införlivades Prins Eugens Waldemarsudde i centralorganisationen Statens Konstmuseer bestående av Nationalmuseum, Moderna Museet, Östasiatiska Museet, Fotografiska museet och Prins Eugens Waldemarsudde.

Efter att flera museer lämnat Statens Konstmuseer, kvarstod från 1999, enbart Nationalmuseum och Prins Eugens Waldemarsudde. Kultur-departementet tillsatte hösten 2015 en oberoende utredning som kom fram till att den mest ändamålsenliga organisatoriska tillhörigheten för Waldemarsudde är att vara en fristående stiftelse.

Regeringen via Kulturdepartementet har därför i Vårändringsbudgeten 2017 angett att Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde ska frikopplas från myndigheten Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde per 1 juli 2017.

Det innebär att Waldemarsudde från och med detta datum blir en självständig stiftelse med bidrag från staten via Kammarkollegiet. Liksom tidigare utses fyra av sju ledamöter i styrelsen av Kultur-departementet medan de tre övriga stipuleras av Prins Eugens testamente.

1937 skapades Föreningen Konstnärernas Vänner på initiativ av Prins Eugen som blev dess förste ordförande. Vänföreningens huvudsakliga syfte var att stödja Konstnärernas Hjälpfond.

Föreningen har sedan dess haft starka band till Waldemarsudde. Prinsen hälsade varje vår vännerna välkomna till Waldemarsudde på årshögtiden, vilket kunde ses i filmen som sändes under den stora jubileumsutställningen.

Under alla dessa 80 år har Vänföreningen dock inte, med få undantag, kunnat bidraga ekonomiskt till Waldemarsuddes verksamhet. Styrelsen för Waldemarsudde har nu beslutat att från och med den 1 juli 2017 får medlemmarna betala en entréavgift till ett reducerat pris på 120 kronor för fullt betalande (ordinarie entréavgift 150 kronor) och för pensionär 100 kronor (ordinarie entréavgift 120 kronor). Förmånen på 10 procent rabatt i Waldemarsuddes butik kvarstår dock.

Med denna förändring kommer Vännernas medlemmar att bidra till Waldemarsuddes viktiga ekonomi, som är nödvändig för att framgångs-rikt kunna fortsätta driva museiverksamheten och alla de mycket intressanta utställningarna.

Museet har nominerats till Årets Museum tillsammans med Armémuseet och Gotlands museum. Vinnaren utses den 25 april.