Årsmöte & Årshögtid

Årets årsmöte och årshögtid äger rum måndagen den 5 juni.
Se information under Evenemang här till höger.

Dagordning vid årsmöte den 5 juni 2023 å Waldemarsudde

 1. Val av ordförande för årsmötet
 2. Val av två justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera protokollet
 3. Fråga om årsmötet behörigen utlysts
 4. Framläggande av årsberättelsen
 5. Framläggande av revisionsberättelsen
 6. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 9. Val av ordförande
 10. Val av övriga styrelseledamöter
 11. Val av två revisorer
 12. Val av två revisorssuppleanter
 13. Fastställande av medlemsavgifter

Årsredovisning – 2022
Revisionsberättelse – 2022
Årsmöte, närvarande – 2023-06-05
Årsmötesprotokoll – 2023-06-05