Årsmöte / Årshögtid 10 juni

Kallelse

till årsmöte och årshögtid med Waldemarsuddes Vänner
måndagen den 10 juni 2024 09.00
å Waldemarsudde
Årsmöteshandlingarna finns här!

Program 

09.00 Årsmöte (se bifogade dagordning) följt av musik med Lilla Akademien.
10.00 Årshögtid i närvaro av DDMM Konungen och Drottningen.

 • Musik med Lilla Akademien
 • Ordföranden hälsar välkommen och berättar om föreningens verksamhet och delar ut Vänföreningens stipendium
 • Överintendent och museichef Karin Sidén berättar om det gångna verksamhetsåret.
 • Ordföranden delar ut kulturpriset ”Renässans för humaniora” år 2024.
 • Musik med Lilla Akademien

Anmälan till årsmöte och årshögtiden görs till Madeleine Dyhlén (mail: madyhlen@gmail.com eller sms 070 972 48 70) senast den 1 juni. Om du önskar delta i samkvämet efter årshögtiden i Prinsens Kök (”high noon tea”) anmäls detta genom insättning av 100 kr till vänföreningens bankgiro 615-6186.

Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, resultaträkning och balansräkning hålls tillgängliga på vänföreningens hemsida inför årsmötet.

Välkomna!
Hans Dyhlén (ordf.)

PS Om Du har missat att betala Din medlemsavgift, 500 kr (se medlemskortet) kan Du göra det till vänföreningens bankgiro 615-6186. DS

Dagordning
vid årsmöte den 10 juni 2024
å Waldemarsudde

 1. Val av ordförande för årsmötet
 2. Val av två justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera protokollet
 3. Fråga om årsmötet behörigen utlysts
 4. Framläggande av årsberättelsen
 5. Framläggande av revisionsberättelsen
 6. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 9. Val av ordförande
 10. Val av övriga styrelseledamöter
 11. Val av två revisorer
 12. Val av två revisorssuppleanter
 13. Fastställande av medlemsavgifter

Styrelsens förslag

10.
Louise Lyberg har som tidigare meddelats avlidit. Madeleine Dyhlén och Cecilia Versteegh har avböjt återval. Styrelsen föreslår därför nyval av Tina Reuterskiöld, Liane Wachtmeister och Caroline Hirsch Berman.

I övrigt föreslås omval av Hans Dyhlén, Caroline Ankarcrona, Jennifer Alarik, Elisabeth Douglas, Peder Isacson, Bo Kylberg, Ulf Nordfjell, Karin Sidén och Paola Westerberg.

13.
Medlemsavgifterna föreslås förbli oförändrade, d v s

 • 500 kr per person
 • 250 kr för medlem under 30 år
 • 10 000 kr för ständig medlem
 • 15 000 kr per par som ständig medlem